Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Právo odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy v tomto prípade upravuje zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, t.j. keď Vy alebo Vami poverená tretia osoba prevezmete objednaný tovar.
Na uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy môžete použiť vzorový formulár „Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku“. Tento formulár musíte vyplniť  a vyplnený zaslať poštou na adresu našej prevádzky: BILY, s.r.o., Liptovská Porúbka 117, 033 01 Liptovská Porúbka
Po obdržaní riadne vyplneného formulára Odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, Vám v najkratšom možnom termíne zašleme e-mailom na Vami zadanú adresu potvrdenie o jeho prijatí.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Podľa §10 odst.1, ste povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť. Ak odstúpite od kúpnej zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na prepravu, ktoré sme na základe kúpnej zmluvy prijali, a to rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali. Platba za zakúpený tovar a náklady na doručenie tovaru k Vám, bude Vám uhradená až po doručení vráteného tovaru.

3. Spôsob vrátenia tovaru

Zašlite nám tovar na adresu Liptovská Porúbka 117, 033 01 Liptovská Porúbka prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby. Zásielky zaslané formou dobierky nepreberieme.

4. Úhrada nákladov na vrátenie tovaru k nám

Podľa § 3,odst.1 písmena „i“, ak odstúpite od kúpnej zmluvy, budete znášať náklady na vrátenie tovaru k nám.

5. Zodpovednosť spotrebiteľa/kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

a/ Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
b/ Vrátený tovar a obal musí byť v takom stave, aby mohol byť predaný ďalšiemu spotrebiteľovi bez zníženia jeho predajnej ceny. V prípade, že tovar bude poškodený, nie je v pôvodnom obale, bol používaný, a preto musel byť predaný ako bazárový tovar, náklady a cenový rozdiel znášate Vy.